Základní prohlášení organizace

Poslání DD Humburky

Posláním Domova důchodců Humburky je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a ani za pomoci rodiny nebo ambulantní či terénní sociální služby nemohou setrvat v přirozeném sociálním prostředí.
Službu poskytujeme tak, aby vytvářela podmínky pro podporu klienta v jeho běžném způsobu života. Zajišťujeme pomoc v oblastech, které klient sám již nezvládá, popřípadě komplexní ošetřovatelskou péči, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, poskytujeme tyto činnosti:
 základní činnosti
a) poskytnutí ubytování
b) poskytnutí stravy
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) aktivizační činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 zdravotní péče – zdravotní výkony dle ordinace lékaře
 základní sociální poradenství – poskytování potřebných informací osobám přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální  situace

Cílová skupina

Domov důchodců Humburky poskytuje pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Naše služba domov pro seniory je určena klientům zpravidla od 60 let věku. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme organizací zřízenou Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, přijímáme žadatele s trvalým bydlištěm v Královéhradeckém kraji nebo s prokazatelnými vazbami na tento kraj.

Službu nemůžeme poskytnout seniorům:
•  kteří žádají o jinou sociální službu, než kterou poskytujeme
•  jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
•  závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, jejichž chování je v rozporu s kolektivním soužitím
•  jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení
•  v případě jejich akutní infekční či parazitární choroby dle posouzení lékaře
• seniorům s demencí (včetně Alzheimerovy choroby), jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním    režimem
•  seniorů, kterým jsme před žádostí, v době kratší 6 měsíců, vypověděli smlouvu o poskytování sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby
Kapacita: 47 lůžek

Zásady DD Humburky

1) Důsledně dodržujeme lidská práva a důstojnost klienta
2) Podporujeme klienta v jeho běžném způsobu života, respektujeme svobodnou volbu klienta s ohledem na jeho osobní potřeby a zvyklosti,
3) Klientům poskytujeme individuální míru pomoci vždy dle jeho schopností a tím podporujeme zvyšování či udržování soběstačnosti klienta,
4) Poskytujeme sociální služby podle individuálně určených osobních cílů a potřeb klienta,
5) Podporujeme samostatnost a nezávislost klienta vedoucí k posilování jeho sociálního začleňování,
6) Poskytujeme pobytovou sociální službu především klientům z regionu Nový Bydžov či s vazbami na toto okolí čímž vytváříme podmínky k zachování aktivního kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
7) Vycházíme z mnohaleté tradice naší organizace, která je spojena s klidnou lokalitou, menší kapacitou zařízení a spokojeností klientů a rodinných příslušníků s poskytovanou službou,
8) Poskytujeme sociální služby v náležité kvalitě odborně kvalifikovanými pracovníky, jejichž počet zaručuje poskytování kvalitní sociální služby, dbáme na profesionální přístup, vstřícnost a podporu mezilidských vztahů,
9) Využíváme ověřování spokojenosti klienta jako nástroj hodnocení kvality poskytované sociální služby,
10) Návrhy a podněty klienta jsou vždy brány jako inspirace ke zkvalitnění námi poskytovaných služeb.

 

* Celé znění veřejného závazku naleznete ve složce “Dokumenty”.