Otázky a odpovědi týkající se podání žádosti a přijetí

do Domova důchodců Humburky

 

Potřebuji získat informace před podáním žádosti, poradit v těžké životní situaci…..

Základní informace o poskytované službě Vám předá telefonicky nebo osobně  sociální pracovník DD Humburky . Pro zájemce je poskytováno základní sociální poradenství (více informací v nabídce služeb). Telefonicky si lze sjednat schůzku  v kanceláři sociálního pracovníka i mimo tento termín a v případě zájmu může být schůzka spojena s prohlídkou zařízení.

 

Jak podat  žádost o přijetí do domova pro seniory?

Žádost o přijetí do domova pro seniory spolu s Vyjádřením lékaře naleznete na těchto stránkách v sekci „žádost ke stažení“ nebo si ji můžete vyzvednout osobně v kanceláři sociálního pracovníka. Žádost spolu s Vyjádřením lékaře je možné zaslat buď poštou, nebo doručit osobně . Tuto návštěvu je též možné spojit s prohlídkou zařízení, avšak doporučujeme se předem telefonicky domluvit se sociálním pracovníkem na přesném termínu schůzky.

 

Jak se postupuje po doručení žádosti?

Po doručení žádosti se provádí u žadatele sociální šetření v místě jeho pobytu (trvalé bydliště, zdravotnické zařízení, apod.) zpravidla do 2 měsíců od podání žádosti s přihlédnutím na aktuální zdravotní a sociální situaci zájemce. Vyjádření lékaře, které je součástí žádosti, je po doručení do zařízení předáno smluvnímu praktickému lékaři Domova důchodců Humburky. Žadatel může být přijat po podání žádosti, pokud je kapacita zařízení volná. V případě naplněné kapacity je zařazen do Evidence odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů.

Kdy může být žadatel odmítnut?

Domov důchodců Humburky poskytuje pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Službu nemůžeme poskytnout seniorům:
•  kteří žádají o jinou sociální službu, než kterou poskytujeme
•  jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
•  závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, jejichž chování je v rozporu s kolektivním soužitím
•  jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení
•  v případě jejich akutní infekční či parazitární choroby dle posouzení lékaře
•  seniorům s demencí (včetně Alzheimerovy choroby), jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt v domově se  zvláštním    režimem
•  seniorů, kterým jsme před žádostí, v době kratší 6 měsíců, vypověděli smlouvu o poskytování sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby

O odmítnutí žádosti zájemce o službu rozhoduje pověřená komise na základě zjištěných skutečností (z vyjádření lékaře, ze sociálního šetření). O odmítnutí je zájemce vyrozuměn písemně. Dále mu jsou poskytnuty kontakty na jiná vhodná zařízení nebo mu je v případě nutnosti tento kontakt přímo zprostředkován. Pokud zájemce nesouhlasí s odmítnutím žádosti, může se osobně nebo písemně obrátit na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, na adrese Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 03.

Co je sociální šetření, k čemu slouží a jak probíhá?

Sociální šetření se provádí za účelem získávání a ověřování informací o žadateli a za účelem předávání potřebných informací o našem zařízení. Sociální pracovník předem telefonicky informuje žadatele nebo uvedenou kontaktní osobu o budoucí návštěvě. Na vyžádání žadatele (popř. dalších osob účastnících se šetření) se sociální pracovník prokáže průkazem, který je označen razítkem zařízení a podpisem ředitele Domova důchodců Humburky. Sociálního šetření se účastní žadatel, sociální pracovník, popř. další osoby, které si určí žadatel sám (rodina, blízké osoby). Počet účastnících se osob by však neměl narušovat průběh jednání. Délka jednání zpravidla vychází ze zdravotního stavu žadatele a z jeho schopnosti udržet pozornost (max. 1 hodina). Jednání se proto mohou v případě nutnosti a domluvy rozdělit na více setkání. Sociální pracovník žadateli předá informační leták o zařízení a seznámí ho s nabídkou služeb, možností podání stížnosti na kvalitu a způsob poskytování sociální služby a ceníkem služeb.

Zjišťované informace v průběhu šetření:

– popis nepříznivé sociální situace žadatelem

– zjištění důvodu zájmu o poskytovanou sociální službu

– co žadatel od služby očekává a potřebuje

– pozorování a zjišťování běžného způsobu života žadatele v jeho přirozeném prostředí (nebo v prostředí, ve kterém se momentálně nachází)

– zjišťování míry podpory a pomoci při běžných úkonech péče o svou osobu

– zjišťování orientace v čase, prostoru a vůči osobám

– zjištění, zda má žadatel vazby na spádové území (rodiště, rodina, přátele)

– vymezení cílů a požadavků žadatele o službu souvisejících s vypracováním individuálního plánu péče

– vymezení podpory pro naplnění osobních cílů žadatele o službu

 

Jaká je čekací doba na přijetí do Domova důchodců Humburky?

Čekací dobu nelze přesně ani přibližně stanovit, protože není určována pouze podle data podání žádosti, ale je závislá na níže popsaných kritériích, která jsou u každého žadatele vždy individuální:

Kritéria výběru nového klienta:

a) naléhavost nepříznivé zdravotní situace

(míra nesoběstačnosti v úkonech péče o vlastní osobu a omezená schopnost soběstačnosti ve zvládání základních životních dovedností)

b) naléhavost nepříznivé sociální situace

(žadatel žije osamocen a nemá nikoho, kdo by se o něj mohl starat nebo žije s rodinou, a přesto nemá zajištěnou základní péči, nevyhovující bytové podmínky)

c) žádosti jsou rozděleny do skupin

(muži, ženy, manželské páry a další partnerské páry)

d) posouzení vhodnosti uvolněného lůžka vzhledem ke zdravotnímu stavu a individuálním potřebám žadatele v péči o vlastní osobu

(velikost a prostorové uspořádání pokoje a jeho situační umístění v budově vzhledem k využívání společných prostor, např. přání žadatele, který má problémy s chůzí, bydlet na pokoji, který je blízko WC, koupelny nebo společenské místnosti)

e) individuální přístup k žadateli i spolubydlícímu v souvislosti s jejich zájmy, potřebami a životní historií jako předpoklad spokojeného soužití mezi spolubydlícími

f) trvalý pobyt v regionu Novobydžovsko nebo vazby na spádové území (rodiště, bydliště rodinných příslušníků a blízkých osob)

g) jako poslední kritérium výběru je posuzováno datum podání žádosti

 

Co se děje v případě uvolnění kapacity zařízení?

V případě uvolnění kapacity je osloven vybraný žadatel z Evidence odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů. Dochází tak k jednání s žadatelem před přijetím do zařízení, při kterém je zjišťována aktuální zdravotní a sociální situace žadatele důležitá pro poskytování pobytové sociální služby. Sociální pracovník ověří zájem vybraného žadatele o přijetí do zařízení a domluví termín sociálního šetření před přijetím. Tohoto šetření se opět účastní žadatel, sociální pracovník a další osoby, které si určí žadatel sám. Dále ještě vrchní či všeobecná sestra, která zjišťuje podrobnosti ohledně aktuálního zdravotního stavu. Při šetření se domlouvají s klientem (a popřípadě i s jeho rodinou) všechny podrobnosti ohledně přijetí do zařízení. Sociální pracovník předá žadateli návrh Smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory, návrh souhlasu se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem, tiskopisy„Informace k přijetí“ a „Návrh na vybavení“, dále pak informační materiál „Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby“. Po vzájemné dohodě  s žadatelem je upřesněn termín  přijetí do zařízení.

Kdo je klíčový pracovník, co je to individuální plán?

Již při prvním sociálním šetření u žadatele, které nastává po podání žádosti o přijetí do domova pro seniory, zjišťuje sociální pracovník cíle, očekávání, potřeby a požadavky budoucího klienta. Každý klient, který je přijímán do našeho zařízení má přiděleného svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník Domova důchodců Humburky je pracovník přímé péče, který zodpovídá za individuální plánování a průběh služby klienta. Klíčový pracovník vychází z potřeb, schopností, zájmů a cílů jednotlivých klientů. Je tím, kdo koordinuje péči o klienta, je jeho důvěrníkem a průvodcem nelehkým životním obdobím. Klíčový pracovník musí umět navázat vztah s přiděleným klientem a to na základě vzájemné důvěry. Individuální plánování je souhrn osobních cílů klienta, jichž chce dosáhnout za pomoci a ve spolupráci s klíčovým pracovníkem tak, aby poskytování služby směřovalo k řešení jeho nepříznivé životní situace. Proces individuálního plánování je náročná, dlouhodobá záležitost a vychází z komplexního zmapování životní situace klienta (rodinné a blízké prostředí, vztahy, zájmy, zvyky, životní historie apod.)

 

Jaké věci si mám s sebou přichystat?

– občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny (pouze k nahlédnutí)

– rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči

– zdravotní dokumentaci od Vašeho praktického lékaře, pokud chcete být registrován/a u našeho smluvního lékaře

– léky, které užíváte

– zdravotní nebo kompenzační pomůcky, pokud je používáte (např. brýle, naslouchátko, berle, chodítko, apod.)

– inkontinenční pomůcky, pokud je používáte (např. pleny, kalhotky, vložky)

– osobní věci, oblečení a obuv dle vlastního uvážení a zvyklostí

 

Co si vzít s sebou za oblečení?

Při šetření před přijetím Vám předáme níže uvedený návrh na vybavení, který je pouze orientační. Doporučujeme vzít si oblečení podle vlastních zvyklostí a v takovém množství, aby mohla být zajištěna výměna. Praní osobního prádla je zajišťováno prádelnou v našem zařízení a bez označení by mohlo docházet k záměně nebo ztrátě. Označení Vašeho prádla provádí s Vaším souhlasem personál v den přijetí do zařízení nažehlením Vaší jmenovky (křestní jméno, příjmení). Upozorňujeme, že vzhledem k různým materiálům Vašeho ošacení, může ve výjimečných případech nažehlováním jmenovky vzniknout riziko poškození některého druhu prádla. Pokud budete potřebovat doplnit oblečení, můžete kdykoliv po přijetí (jedná se např. o sezónní oděvy apod.).

 

Návrh pro inspiraci:

Oblečení:

  • vhodná domácí obuv (doporučujeme protiskluzovou), letní a zimní obuv
  • spodní prádlo, punčochy, ponožky, teplé ponožky
  • noční košile, pyžamo župan, domácí oděv, který Vám vyhovuje kabát, bunda, svetr, vesta nebo propínací svetr,
  • čepice, šátek, rukavice, šála
  • utěrky a žínky, ručníky, osušky, kapesníky

Další vybavení:

  • hrníček/y + sklenička/y + talířek + kávová lžička+ prkénko apod…
  • hygienické potřeby – mýdlo, sprchový gel, šampon, tělové mléko, zubní pasta a kartáček na zuby, nůžky na manikúru, holící strojek, vlhčené ubrousky apod.. dle zvyklostí
  • je vhodné si sebou vzít drobné osobní věci a předměty, které vám zpříjemní prostředí (obrázek, květina, fotografie, polštářek, kalendář, budík, nástěnné hodiny, televize, rádio …).

 

Jak je to s příspěvkem na péči (PnP)?

Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za celý kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Za celý kalendářní den se tedy hradí poměrná část přiznaného příspěvku na péči, tzn. jedna třicetina měsíční částky. Dojde-li, během pobytu v domově pro seniory, k přiznání vyššího stupně příspěvku na péči, doplatí klient poskytovateli příspěvek na péči v plné výši od data přiznání navýšení tohoto příspěvku. Domov důchodců Humburky přebírá v plném rozsahu písemnou oznamovací povinnost všech změn ve skutečnostech, které jsou rozhodné pro trvání nároku na dávku a její výši a to po celou dobu pobytu klienta v domově pro seniory. Úhrada PnP je prováděna na bankovní účet Domova důchodců Humburky.

 

Jakým způsobem se hradí pobyt a strava?

Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu za služby ve stanovené výši, a to buď:

1) Při výplatě jeho důchodu, která může být zřízena na žádost klienta hromadným výplatním seznamem. Tzn., že ČSSZ zasílá důchod na účet Domova důchodců Humburky (Poskytovatel) a ten každého 15. dne v kalendářním měsíci vyplácí důchod ponížený o úhradu, doplatky za léky a případně i platby SIPO (poplatek za TV, rozhlas nebo předplatné časopisů).

2) Převodem z účtu na bankovní účet Poskytovatele tak, aby byla úhrada připsána na účet Poskytovatele nejpozději do 15.dne v kalendářním měsíci, za který úhrada náleží. V případě bezhotovostní platby úhrady za služby uhradí klient doplatky za léky za předešlé období v hotovosti v pokladně zařízení.

 

Co když nemám dostatečný příjem?

Pokud klient nemá dostatečný příjem  a nezůstalo by mu tak po zaplacení úhrady alespoň 15 %,  jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží, pokud klient splní povinnost doložení svých příjmů. V případě, že rodinní příslušníci či blízké osoby klienta mají možnost doplácet úhradu do plné výše, domlouváme se s těmito osobami na tzv. spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytování pobytových služeb.

Mohu si vzít na pokoj vlastní televizní či rozhlasový přijímač?

Klient si může vybavit pokoj vlastním televizním či rozhlasovým přijímačem, ze kterého je povinen platit ze zákona každý měsíc koncesionářský poplatek. V případě, že si chce klient pokoj vybavit vlastním televizorem, je nutné se obrátit na sociálního pracovníka, který předá klientovi písemnou žádost o instalaci TV. Teprve po schválení žádosti poskytovatelem a předložení platného potvrzení o elektro revizi zařízení (či předložení dokladu prokazujícího, že zařízení je v záruční lhůtě) si může klient televizor nastěhovat do pokoje.   Klient je povinen z bezpečnostních důvodů zajistit u televizního přijímače a dalších elektrických spotřebičů (např. nabíječka mobilního telefonu a el. holicího strojku, lampička, rádio, adaptér el. budíku aj.) platnou elektro-revizi (samostatně či prostřednictvím DD) a uhradit ji z vlastních zdrojů. Tato revize je platná 2 roky, po uplynutí lhůty je potřeba provést revizi novou.

 

Může za mnou přijít návštěva?

Návštěvy klientů jsou neomezené, avšak s ohledem na soukromí a pohodlí spolubydlících. Doporučená doba návštěv s ohledem na provoz Domova důchodců Humburky a pohodlí klientů je denně od 9,00 do 11,00 hodin a od 14,00 do 17,00 hodin. Návštěvám klientů je k dispozici vyhrazené parkoviště v areálu v případě volné kapacity míst.

 

Jak je to s pobytem mimo domov důchodců?

Pracovníci v přímé péči pověření aktivizací klientů zajišťují doprovod klientům, kteří pro změnu tělesného nebo psychického stavu potřebují průvodce.  Pobyt mimo zařízení (návštěvu příbuzných apod.) klient ohlásí vedoucí sestře směny, která mu zajistí na dobu pobytu mimo zařízení dostatečné množství léků dle ordinace lékaře, popřípadě další potřebné pomůcky.

 

Budou mi vráceny nějaké peníze za dobu mé nepřítomnosti v zařízení?

Z důvodu nároku na vrácení peněz za neodebranou stravu je nutné nahlásit pobyt mimo zařízení včetně odhlášení neodebrané stravy předem, nejméně však jeden pracovní den předem do 9.00 hodin vedoucí sestře směny. Pobyt ve zdravotnickém zařízení se bere vždy jako předem ohlášený.