Informace ke zpracování osobních údajů

k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tzv. General Data Protection Regulation (GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů:

Název organizace:  Domov důchodců Humburky
:  61222836
Adresa sídla (dále jen správce):  Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov
Id datové schránky: 7x6uyu6
E-mail: info@pohodahumburky.cz

Správce osobních údajů Domov důchodců Humburky se zavazuje nakládat se všemi osobními údaji, které získá při své činnosti, v souladu s GDPR a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány.

Osobní údaje zpracováváme v případě, že:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

Subjekty údajů:

Zpracovávané údaje se týkají zejména:

 • zájemců o poskytování sociální služby, případně zastupujících osob zájemců
 • klientů sociální služby
 • příbuzných a dalších blízkých osob klientů
 • opatrovníků, případně dalších zastupujících osob klientů
 • osob, které mají s Domovem důchodců Humburky uzavřen pracovně právní vztah
 • uchazečů o zaměstnání v Domově důchodců Humburky
 • osob pohybujících se v areálu Domova důchodců Humburky

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám a doba jejich uchování:

Osobní údaje jsou třetím stranám předávány v zákonem předepsaném rozsahu či nezbytném rozsahu na základě smluvního vztahu (například zdravotní pojišťovny, Kooperativa pojišťovna apod.), obchodním partnerům, případně státním orgánům (například FÚ, ČSSZ, Inspektorát bezpečnosti práce), orgánům činným v trestním řízení. Údaje nebudou předávány mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci. Zajistíme, aby osobní údaje předávané jiným subjektům byly chráněny v souladu s právními předpisy.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů smluvního vztahu
s klienty, zaměstnanci či třetími subjekty, v souvislosti s plněním zákonných povinností.   

Práva subjektů související se zpracováním jejich osobních údajů:

Subjekt údajů může uplatnit právo na:

 • informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
 • poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • opravu či doplnění údajů
 • výmaz údajů, pokud
  • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
 • na omezení zpracování osobních údajů v odůvodněných případech
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ke správci osobních údajů či v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);
 • klient má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů,
  a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Zabezpečení osobních údajů

Správce osobních údajů zavedl obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Po zaměstnancích Domova důchodců Humburky je vyžadováno, aby tato pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

Pověřence pro ochranu osobních údajů Domov důchodců Humburky nemá, v případě potřeby lze kontaktovat Bc. Kateřinu Kuchařovou, sociální pracovnici, na emailové adrese: sp2@pohodahumburky.cz.